• Shank TypeFG - Fiction GripSS - FG  short shankFG SL -F G Surgical  LengthRA - Right AngleRA SL - RA Surgical LengthHP - Handpiece DiameterFG:1.60 mmSS: 1.60 mmFG SL : 1.60 mmRA: 2.35 mmRA SL : 2.35 mmHP : 2.35 mmOveral LengthFG:19.0 mmSS: 17.0 mmFG SL : 25.0 mmRA: 22.5 mmRA SL : 26.0 mmHP : 44.5 mm

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این فرزها زمانی استفاده میشوند که لبه ها ی موازی صاف و کف صاف مورد نیاز است . بعضی از موارد استفاده از آن در زیر آمده است:  ابتدای محل تراش برای ایجاد طرح کلی ، دسترسی به پوسیدگی های دندان و آماده سازی دیواره های جانبی و نگهدارنده است.

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف